1972) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5062


Перший в японськiй лiтературi лауреат Нобе- лiвськоï премiï (1968 рiк), яку присуджено йому за письменницьку майстернiсть, що з надзви- чайною яскравiстю виражає суть японського способу мислення.Перше оповiдання Щоденник шiстнадця- тирiчного юнака було автобiографiчним. Вiд- давши данину захопленню європейським мо- дернiзмом, Ясунарi Кавабата повернувся до традицiй класичноï японськоï лiтератури, на- писавши оповiдання Танцiвниця з ïзду. Вер- шиною творчостi письменника критика вважає повiсть Краïна снiгу, яку автор писав з 1934 до 1947 року. Людськi стосунки показанi в нiй
Я* тлi рiзних пiр року, як того вимагала японська естетика, що ґрунтувалася дзен-буддизмi. Показуючи красу природи, вiн пiдкреслював ïï неповтор- иiгтi. i скороминучiсть змiн пiр року, тим самим утверджуючи цiннiсть кож- и митi людського життя. Кавабата у своïй творчостi продовжував так звану
i ж I мочу лiнiю в японськiй лiтературi (традицiя, народжена ще в епоху Хейан,
II i т., пору розквiту класичноï японськоï лiтератури).
V повоєннi часи найвiдомiшими стали такi твори: Тисяча журавлiв (1951), iiiиiос гiр (1954), Давня столиця (1962). Повiсть Тисяча журавлiв була Щд шачена премiєю японськоï Академiï мистецтв. Це лiрична повiсть, яка розгинає стосунки героïв на тлi чайноï церемонiï старовинного обряду японцi п, покликаного служити досягненню гармонiйноï єдностi людини з приростi та iншими людьми.
Досягнувши вершин лiтературноï слави, письменник добровiльно пiшов з (ниття. Твори Кавабати вирiзняються ускладненiстю пiдтексту, ефектом недо- ишiпеностi, несподiванки. Вiдобразивши нацiональне японське уявлення про лiт, людину, красу, цi твори забезпечили митцю славу за життя й безсмертя пiти смертi.

1972) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5062