1956) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4966


Нiмецький поет, драматург, прозаïк, критик, ре- жисер, теоретик театру. Обстоював концепцiю новоï iнтелектуальноï драми, покликаноï ак- тивно втручатися в суспiльне життя. Його тео- рiя епiчного театру справила значний вплив на розвиток свiтовоï драматургiï i театраль- ного мистецтва. Брехт пiдмiнював традицiйну драматичну дiю розповiддю. Глядач змушений був пам'ятати, що вiн присутнiй на спектаклi, бачити умовнiсть декорацiй. Бачене мало сти- мулювати думку глядача чи читача, публiка не повинна спiвпереживати героям; значна роль вiдводилася автору. Уявлення про традицiйний реалiстичний театр якось похитнулося. 1948 року органiзував театр Берлiнер ансамбль,
у виставах якого повною мiрою втiлив своï творчi iдеï та задуми. Постанов- ки його п'єс завжди супроводжувалися запеклими суперечками i дискусiями, що часто тривали десятирiччями. Вершинними п'єсами його драматургiï стали Копiйчана опера (1928), Добра людина з Сезуана (19381940), Матiнка Кураж та ïï дiти (Хронiка з часiв Тридцятилiтньоï вiйни) (1939), Життя IЬлi- лея (19381939), Кавказьке крейдяне коло (19441945).

1956) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4966