1960) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5152


Росiйський поет i перекладач, лауреат Нобелiв- ськоï премiï (1958), майстер фiлософськоï лiри- ки, реформатор вiрша. Творчий спадок Пастер- нака належить до кращих здобуткiв росiйськоï лiтератури XX ст. Як художня особистiсть вiн сформувався в атмосферi срiбного столiття росiйськоï поезiï, успадкував ïï традицiï, при- множивши ïх, став взiрцем не лише творчоï, а й високоï моральноï поведiнки людини, по- ета, особистостi, котра не зламалася, не посту- пилася своïми принципами. Пастернак є авто- ром збiрок поезiй Близнюк у хмарах (1914), Поверх бар'єрiв (1917), Сестра моя Жит- тя (надруковано 1923), Друге народження
(1931) , На раннiх поïздах (1943), Земний простiр (1945) та низки прозових творiв, се-
|*д яких i роман Доктор Живаго, який заслужив на високу оцiнку |свiтовоï
/чьтурноï громадськостi, в той час як у СРСР його письменницька доля була ” ижлi драматичною: iдеологiчне цькування, виключення зi Спiлки письмен- ”икiв СРСР. Лише 1987 р. було скасовано цю ганебну постанову.
Iм'я Пастернака як митця, людини, поетичного генiя асоцiюється у свiтi з ”йсокою культурою, з внутрiшньою свободою та духовним розкрiпаченням.

1960) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5152