1941) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5030


Великий iрландський письменник, якого зара- ховують до батькiв модернiзму.
Перша книжка лiричних вiршiв Дж. Джойса Камерна музика вийшла 1907 роком. У збiр- цi оповiдань Дублiнцi (1905) Джойс засудив бездуховнiсть, мiщанство, висловлює спiвчут- тя людинi, зневаженiй безвихiднiстю свого iс- нування. Проблемi духовного зростання осо- бистостi присвячено роман Портрет митця замолоду (1916), п'єсу Вигнанцi (1918). У незакiнченому романi Поминки по Фiннеґа- ну (1939) Джойс змалював гротескно-алего- ричну iсторiю людства.
Найвiдомiшим у свiтi став роман Улiсс, ви
знаний енциклопедiєю модерного мистецтва,
правив великий вплив на розвиток захiдноєвропейськоï лiтератури XX ст. Пi ихологiзм Джойса ґрунтується на вiртуозно розробленiй технiцi потоку
IНIДОМОСТI.
Першi украïнськi переклади оповiдань Джойса з'явилися у перiодицi кiнця х рокiв XX ст., тодi ж у колах украïнських лiтераторiв став вiдомим i роман Улiсс. Твори Джойса перекладали вiдомi украïнськi лiтератори.

1941) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5030