1994) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5058


Французький драматург, якого вважають одним iз батькiв-засновникiв театру абсурду. Вiн не ставив собi за мету вiдтворювати дiйснiсть. Його драматичнi твори виглядають справжнiми головоломками. Щодо його закодованих п'єс у театрi iснує навiть термiн антип'єси. I хоч його героï часто iрреальнi гiперболiзованi у своєму негативi, за всiма творами постає туга драматурга за втратою iдеалiв, за вiдсутнiстю справжнiх героïв нашого часу. Цiкаво, що мова Ионеско за допомогою кумедних парадоксiв, клiше, прислiвiв та iнших словесних iгор звiль- Щря* няється вiд звичних значень та асоцiацiй. Типо- Щщл вим пРийомом є нагромадження предметiв, що загрожують поглинути акторiв, речi набувають
-игтя, а люди перетворюються на неживi предмети. бувають
ионеско почав свою лiтературну дiяльнiсть iз вiршiв французькою та сухумською мовами, а потiм написав зухвалий памфлет у дусi дадаïзму Нi! Ц>шок. пєсою була Лиса спiвачка (1950), яку ще називають траге^єю йми. У щи пєсi зображено свiт, що збожеволiв, крах реальностi. Пiсля цiєï були написанi такi: Стiльцi (1954), Жертви обов'язку (1954) Но-
Мв ,чГХсЦо^95МоцоГб^НС У ЯЙЦЯХ>> (1957)‘<(В6ИВЦЯ 33 пњанням 106?- НЬг њ # ПовiтРяний пiшохiд (1962), Король помирає ”062), Жага и голод (1964), Макбет (1973), Людина з валiзами (1975)
шТТкiГкаМРТ-ИХ (1980)>>- Й0НСКњ НаПИСаВ ТЗК0ЖРњМанвiдлюдник Ко року РЖ ДИТЯЧИХ КНИГ ВIН 6УВ ЧЛН0М ФР^Узькоï Академiï з
Ионеско класик, у якому французи вбачають ïдкого спостерiгача, без- Ш льного колекцiонера людськоï глупоти та зразкового знавця дурнiв (фран- ауi.кии критик С. Дубровський). АУРН1В iфран

1994) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5058