1881) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5046


Всесвiтньо вiдомий росiйський письменник, публiцист iз власною глибокою i оригiнальною фiлософiєю. Дослiдники вважають Достоєв- ського найяскравiшим представником онтоло- гiчноï, рефлексивноï поетики, яка залишає персонаж нiби вiльним у вiдносинах iз тек- стом. Вперше на таке особливе ставлення До- стоєвського до своïх персонажiв звернув ува- гу М. Бахтiн, який увiв поняття полiфонiчного роману, тобто твору, в якому кожен персонаж має свiй власний голос i не повнiстю пiдвлад- ний авторському задуму чи самому сюжету. Свiй творчий шлях письменник почав повiстю Бiднi люди (1846), що була схвально сприй- нята М Некрасовим i В. Бєлiнським. Лiтератур-
на дiяльнiсть Достоєвського була перервана 1849 року арештом, пов'язаним з КЕ1, справi петрашевського ^р-.-Я.Г. був. зас,дп,о,о страти,
в за кiлька ш до йвирок * «Р
на смерть, чотири рок
11 братом Михайлом вiн ——————&mdash- ;———————— ппчмняр iшу-
та Эпоха (1864-186Б). Роман Злочин i кара, якии iз 1866 р. починає дру
СI ч- ~ ————- 1- 4
тi на смсртв, чотири роки каторг вiдобразилися , творах письменника. Разок
; органiзував i видавав журнали Время (18611863)
_ ” л ЮСА тттiïлiIЯР ЛТТ7-
куватися в Русском вестнике приносить авторовi сттову славу.
‘ Основнi твори: романи Бiднi люди (1846), Записки iз МЧ
(I860) Зневаженi та скривдженi (1861), Записки iз пiдпiлля (1864), Зло ïн i кГра (1866), Гравець (1866), Iдiот (1868), Вiчнии муж (1869 , Кiги (1872^ Пiдлiток (1875), Брати Карамазови (1880), повiстi та опо Г;Х^ aS Сон смiшного чоловiчка (1848), Неточка Незвано- ГЖ Бiлi ночi (1848), Дядечкiв сон (1859), Зимовi нариси про лiтнi
Н|ТоЯДос1бєвсоГзажили широкоï популярностi в Украïнi, I. фРанкона- швав його найгенiальнiшим росiйським письменником, цiнуючи його гуманiзм, майстернiсть, своєрiдний психологiзм.

1881) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5046