1990) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5050


Швейцарський письменник i драматург, лауре
ат мiжнародних лiтературних премiй. Понад ЗО
/ томiв зiбрання його творiв мiстять кримiнальнi
i i ч. романи, новели, фiлософськi притчi, п'єси, ра
дiокомпозицiï, теоретичнi працi та есе з рiзних галузей знань. Iронiя в його творах поєднуєть-Шся з серйознiстю, майбутнє iз сьогоденням.
Починав як художник-графiк, має оригi- нальнi роботи. Улюблений образ Мiнотавр, що так чи iнакше проявляється в рiзних тво- рах. Творчий доробок цього автора складають романи: Суддя та його кат (1952), Пiдозра (1953), Обiцянка (1952), Ущелина Догори- ногами, повiстi П?ек шукає гречанку (1955),
.Аварiя (1956), радiоп'єси Нiчна розмова з ÏМ. пальний герой (1952), Вечiр пiзньою осiнню (1956) та iн_ Дюррен тором п'єс У писаннi сказано (1946), Слiпии (1947), Ромул Великий 11058) IЬстина староï дами (1956), Фiзики (1962), Ахтерлоо (1983) Е iав щарi. кiнофiльшв, дознав,! та п^шциетичн, ста,-
7кри1 твори Дюрренматта ивреквадено в Украïнi на украiнски* сценах поставлено його п'єси.

1990) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5050