1985) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4998


Нiмецький прозаïк, новелiст, лауреат Нобелiв- ськоï премiï 1972 р. за творчiсть, у якiй сполу- чається широке охоплення дiйсностi з високим мистецтвом створення характерiв i яка стала! вагомим внеском у вiдродження нiмецькоï лi-I тератури.
Перша книжка повiсть Поïзд приходить. вчасно (1949) вiдтворює життя таким, яким! воно видається людинi з казарми (автор | учасник Другоï свiтовоï вiйни, тричi поране-1 ний, колишнiй вiйськовополонений).
Значна частина творiв має антинацистське, соцiально-критичне спрямування. У раннiх! творах Г. Бьолль створює влучнi портрети ма- ленькоï людини, у пiзнiших вiдображено
весь хаос вiйни й повоєнного перiоду. У його романах й повiстях гостра соцi-' альна та етична проблематика поєднується iз глибоким психологiзмом обра- з . Основнi твори: романи Де ти був, Адаме? (1951), I не промовив жодного слова .. (1953), Бiльярд о пiв на десяту (1959), Груповий портрет з дамою (1959), Дбайлива облога (1978), Солдатська спадщина (1985); повiстi По- ïзд приходить вчасно (1949), Очима клоуна (1963), Втрачена честь Казарi- ни Блум (1974); оповiдання Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа… (1950),1 Самовiльна вiдлучка (1964), Кiнець одного вiдрядження (1966) та iншi.
Мiрило усiх вчинкiв своïх героïв на вiйнi та в мирнi днi для Бьолля справедливiсть. його творчостi притаманна тонка iронiя, почасти — дошкульна | сатира, спрямованi проти тупих можновладцiв. У своïх романах письменник намагався проаналiзувати причини великоï трагедiï краïни, якi призвели до маленькоï трагедiï кожноï людини.

1985) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4998