1906) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5054


З дипломом аптекаря та мрiєю про лiтературну працю Генрiк Iбсен переïжджає в столицю Нор- вегiï i розпочинає непевне життя лiтератора- журналiста.
1850 року виходить друком iсторична тра- гедiя Катiлiна, видана власним коштом авто- ра. Цей твiр зазнав повноï невдачi, але наступнi твори здобули високу оцiнку i були поставленi в театрi.
Iбсен увiйшов у лiтературу в епоху так зва- ноï нацiональноï романтики. Його романтиз- му властиве гостре вiдчуття сучасностi. Бiдний репертуар тодiшнього норвезького театру по- повнився циклом п'єс Iбсена Войовники у Гельголандi (1857) та Боротьба за престол
(1863). Цi п'єси, написанi у нацiонально-романтичному дусi, викликали за- гальний iнтерес.
У другiй половинi 60-х рокiв творчiсть письменника переважно присвячу- налася проблемi взаємовiдносин людини i суспiльства. П'єса Комедiя кохання (1862) була сатирою на буржуазний шлюб i викликала таку шалену критику консерваторiв, що Iбсен залишає Норвегiю на цiлих двадцять сiм рокiв.
Перебуваючи в Нiмеччинi, Iбсен пише одну з найкращих п'єс Бранд (1865), герой якоï закликав людей до свободи, мрiяв вивести ïх, як Мойсей,
i рабства. За рiк виходить друком поетичний твiр Пер Гюнт, а з кiнця 70- х рокiв п'єси Пiдпори суспiльства (1877), Ляльковий дiм (1879), Привиди (1881), Ворог народу (1882), Дика качка (1884). Кожен персонаж у цих п'єсах приховує якусь таємницю. У душах людей таяться демони страху, зради, пiдступностi, лицемiрства, брехнi. Часто героïв переслiдують привиди минулого, якi повертаються i жахають. У п'єсах Iбсена всi подiï спресованi в часi, кожне слово, кожна деталь має своє визначене мiсце, а дiя, що розвивається i трiйко i напружено, тримає увагу глядача з першоï до останньоï реплiки.
Творчiстю Iбсена цiкавилися украïнськi письменники I. Франко, Леся Украïнка; драми його йдуть на украïнськiй сценi з початку XX столiття. Деякi вiршi стали вiдомими украïнським читачам у перекладах I. Франка, Д. Павличка та iнших лiтературних дiячiв.

1906) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5054