1918) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4902


Французький поет, представник авангардист- ськоï поезiï, який зробив спробу зблизити по- езiю з iншими видами мистецтва, зокрема жи- вописом, створивши своï калiграми-вiриii у виглядi малюнка (з 1914 року) та застосувавши запозичений у кубiстiв принцип симультанеïз- му розгортання в одному часi й просторi зо- внi не пов'язаних образiв, сюжетiв, мотивiв, ви- користовував також поетичний монтаж речей i явищ, думок i вражень, що виникають у пли- нi роздумiв, з 1912 року вiдмовився вiд роздi- лових знакiв. Перша збiрка Рейнськi вiршi (1902), а 1911 року був написаний цикл вiр- шiв Бестiарiй, або Кортеж Орфея (1911), по- тiм велика поетична збiрка Алкоголi (1913). Друга велика поетична збiрка вийшла друком 1918 року Калiграми. Вiршi Миру та Вiйни (19131916). Автор прозових творiв, зiбраних у книгах ресiарх i К* (1910), Поет убi- єнний (1916), та лiтературно-критичних статей. Належно не оцiнений су- часниками, Аполлiнер зацiкавив наступнi поколiння. Його поезiя дала витоки новим течiям у свiтовiй лiрицi.

1918) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4902