МАРСЕЛЬ ПРУСТ (18711922) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5167


Один iз найвидатнiших французьких письмен- никiв, майстер модернiстськоï прози, котрий здiйснив революцiю у розвитку романного жанру. Лiтературна дiяльнiсть М. Пруста стала своєрiдною вiхою у розвитку жанру психоло- гiчного роману. Вiн поглибив розумiння вну- трiшнього життя особистостi. Головний твiр його життя новаторський романний цикл У пошуках утраченого часу. Робота над ним тривала вiд 1910 р. до смертi письменника. Вiд 1913 р. одна за одною виходять друком книж- ки, що складатимуть епопею. Перша з них На Сваннову сторону була надрукована на кошти автора й залишилася непомiченою. Друга
iатiнку дiвчат-квiток (1918) була вiдзначена престижною IЬнкурiв- iию премiєю за 1919 рiк. За життя письменника вийшли ще двi книги: Той
.деГерманти (1920), Содом та IЬморра (19211922). Завершальнi книги
Вiiпеï побачили свiт уже пiсля смертi автора: Полонянка (1923), Утiкачка
|И?5), Вiднайдений час (1927).
:)а визначенням Андре Моруа, в основi творчостi Пруста лежить воскре-
‘Кiiя минулого через пiдсвiдомi спогади. Назва циклу романiв У пошуках
раченого часу визначає завдання, що ставив перед собою автор: вiдроди- життя, яке вiдiйшло у минуле, дослiдити утрачений час та повернути його,
i прувати у буття надчасове, зробити це за допомогою художньоï уяви та пси- i.логiчного аналiзу. Саме Пам'ять стає тим iнструментом, що допомагає збаг- иугм Час та опанувати його, а мистецтво єдиним засобом знайти та вiд- Имити у почуттях та вiдчуттях минуле. Потiк спогадiв визначає композицiю ||яклу внутрiшнiй монолог у формi вiльного потоку свiдомостi.

МАРСЕЛЬ ПРУСТ (18711922) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5167