1921) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4941


Росiйський поет-символiст, автор книг: Вiр- шi про Прекрасну Даму (1904), Несподiвана радiсть, Снiгова маска (обидвi 1907), Зем- ля в снiгу (1908), Нiчнi години (1911), Вiр- шi. Книга перша (1916), Вiршi. Книга дру- га (1918), За межею минулих днiв та Сивий ранок (обидвi 1920), Вiршi. Книга Третя (1921), а також п'єси Роза i Хрест (1913) та численних прозових творiв на iсторико-куль- турнi теми. До шкiльних програм у рiзнi часи входила поема Дванадцять. Широко вiдомий вiрш Скiфи, у якому революцiя порiвнюється
з монгольською навалою. Глибока духовна кри- за Блока в останнi роки життя, спричинена роз-
думами щодо шляхiв розвитку своєï батькiвщини, призупинила творчу працю поета. Творчiсть Блока ще за його життя була вiдома в Украïнi. Його твори пу- блiкувалися украïнською мовою у перiодичних виданнях i виходили окреми- ми книжками. Повне зiбрання творiв видане 1936 року в двадцяти томах.

1921) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4941