ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4932


(1799-1850)
Французький письменник, чиï романи стали своєрiдним еталоном реалiзму першоï полови- ни XIX столiття.
Вчився у Паризькiй школi права, водночас працюючи клерком у адвоката й нотарiуса. Був журналiстом, автором чорних романiв. Пер- ший роман Шуани (1829), 1830 року напи- санi IЬбсек, Елiксир довголiття, 1831 року Шагренева шкiра, а потiм вгенiя Гран- де (1833), Батько Горiо (1834). У 1842 роцi у письменника визрiв задум великого циклу романiв, який назвав Людською комедiєю. Письменник прагнув створити iсторiю та кри- тику суспiльства, яка мала складатися зi ста
п'ятдесяти творiв (написано близько 100), подiлених на три частини. Етюди про звичаï, Фiлософськi етюди та Аналiтичнi етюди. У Людськiй коме- дiï живе й дiє близько двох тисяч персонажiв, якi в одних романах виступа- ють як головнi, а в iнших як другоряднi героï. Така побудова дозволяє посту- пово дiзнаватися про персонажi дедалi бiльше.
Найвiдомiшi романи Бальзака — Тридцятилiтня жiнка, Полковник Шабер (1832), Музей старожитностей (1836), Утраченi iлюзiï (1837), Iсторiя величi й падiння Цезаря Бiротто (1837), Банкiрський дiм Нусiнжена (1838), Блиск i убозтво куртизанок (1838), Фiзiологiя шлюбу (1839) та iншi.
Не раз бував у Росiï та в Украïнi. В Росiï письменник сприймався як знавець людського серця, майстер-психолог. I. Франко вважав Бальзака одним iз най- видатнiших представникiв реалiстичноï традицiï в свiтовiй лiтературi. Цiлу низку творiв Бальзака перекладено украïнською мовою.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4932