1996) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4970


Цього поета називають сучасним класиком. Вiн мешкав у Ленiнградi, коли 1964 року йому влаштували показовий процес, звинувативши за дармоïдство й засудивши на п'ять рокiв. Зу- силлями друзiв за рiк його звiльнили, i вiн по- вернувся до Ленiнграда. На той час за кордо- ном було видано першу збiрку його поезiй. У наступнi двадцять рокiв його друкували тiль- ки там. 1972 року його самого вислали з краï- ни. Вiн оселився у СIЛА. 1987 року Бродського було нагороджено Нобелiвською премiєю. Зав- дяки цьому вiршi Бродського були надрукованi у радянських журналах. Та в Росiю поет так i не повернувся.
Особливiстю поезiï Бродського є те, що вона позбавлена видимих прикмет часу: вiн вiльний у виборi часу то Давнiй Рим, ХУНТ, XIX чи XX столiття, чи взагалi поза часом. Так само вiльно вiн чинить з простором, з вибором лiтературного жанру тощо.
У СI1IА вийшли друком такi збiрники поезiй: Частина мови (1977), Новi станси до Августи (1983), Уранiя (1987).
Перебуваючи в емiграцiï, Бродський викладав росiйську лiтературу, а також писав прозу англiйською. Вiдтак його вiрш набув такоï особливостi, як монументалiзм, що спирається на традицiï латинства. Бродський знаходить новий жанр великий вiрш (Велика елегiя Джону Донну, Пагорби, Iса- як та Авраам). Ще однiєю особливiстю його поезiï є численнi цитати та алюзiï (натяки на вiдому iсторичну подiю чи лiтературний твiр), асоцiацiï, прихованi посилання на великих попередникiв тощо.

1996) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4970