1926) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5191


Австрiйський письменник, iм'я якого вiдоме у багатьох краïнах свiту. Його вважають заснов- ником багатьох напрямiв розвитку європей- ськоï поезiï, бо кожна з його поетичних книг написана у рiзних стилях вiд романтичного до символiко-мiстичного, вiд екзистенцiалiст- ського до реалiстичного. Перша збiрка Життя i пiснi (1894), потiм Вiнчаний снами (1896), Свят-вечiр (1898) i Менi на свято (1900) переважно неоромантичнi та iмпресiонiстичнi. Пiсля вiдвiдування Росiï та Украïни народжу- ються збiрки Книга годин (19011905) та Книга картин (1902, 1906). Пiсля подорожi Украïною та двомiсячного перебування у Києвi Рiльке написав два оповiдання з украïнського
побуту: Як старий Тимофiй умирав спiваючи та Пiсня про правду (1900).
V 19071908 роках виходять вiршi, якi зiбранi у книзi Новi поезiï, де поети- iується свiт речей. Найвiдомiшi книги останнього перiоду творчостi Дуï- мянськi елегiï (1922) та Сонети до Орфея (1922). диний, написаний Рiльке роман Нотатки Мальте Лаурiдса Брiгге, який має епохальне значення для нiмецькомовноï лiтератури. В Украïнi книга поезiй Рiльке у перекладах М. Бажана вперше з'явилася в 1974 роцi.

1926) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5191