2003) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4937


Бiлоруський прозаïк. Пройшов Велику Вiтчиз- няну вiйну, двiчi поранений. Вiн прийшов у лi- тературу, вiдчуваючи потребу розповiсти, яку цiну людство заплатило за перемогу. Першi два його оповiдання про вiйну з'явилися 1949 ро- ку. Далi вiн писав на воєннi й побутовi теми. Та справжнiй талант письменника виявився саме у воєннiй прозi. Журавлиний крик, Зрада, Дожити до свiтанку, Альпiйська балада, Його батальйон, Знак бiди, Сотников, Мертвим не болить, Кар'єр це зовсiм не повний перелiк творiв, у яких воєнна тема ор- ганiчно пов'язана з сучаснiстю, де кожен рядок стверджує: бiль воєнних рокiв назавжди зали-
шився в серцi. I ще це бiль за людей, якi не зробили висновкiв з урокiв iсто- рiï. У своïх воєнних повiстях створив цiлий ряд масштабних людських харак- терiв. За повiстi Дожити до ранку, Обелiск письменника було вiдзначено Державною премiєю СРСР, за повiстi Третя ракета i Фронтова сторiнка лiтературною премiєю Якуба Коласа; за повiсть Знак бiди В. Биков отримав
Ленiнську премiю.
Вiсiм iз шiстнадцяти його повiстей перекладено украïнською мовою.

2003) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4937