Вступ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4899


Книги треба читати повнiстю. Це, без сумнiву, iстина. Це аксiома. У звязку з цим твердженням може видатися нонсенсом видання дайджесту. Навiщо вдаватися До такого рiшення? Адже нiхто серйозно не порадить, iгноруючи вимоги програми, читати скороченi тексти. Проте може статися так, що на певний час з якихось причин потрiбноï книги (та ще й украïнською мовою) немає нi вдома, нi в бiблiотецi, а до уроку слiд пiдготуватися швидко. Тодi ця книга, не претендуючи на те, щоб замiнити класичнi оригiнали, нiвелюючи ïх особливостi, мас стати у пригодi хоч на перший час, щоб увiйти в тему, познайомитися iз сюжетом та героями твору.
Лiтературнi твори, зiбранi у цiй книзi, входять до програми для 1011 (12) класiв iз зарубiжноï лiтератури у сучаснiй школi. Тексти пiдiбрано з урахуванням рiзних типiв державних програм, призначених як для рiзних профiльних класiв, так i для загальноосвiтнiх шкiл.
Твори викладено так, що читач не тiльки вiдстежує сюжет: завдяки умiло пiдiбраним цитатам вiн дiстає уявлення про авторський стиль, характери героïв, логiку ïхньоï поведiнки тощо. На вiдмiну вiд iснуючих аналогiв, у цiй книзi кожен текст супроводжується iнформацiєю про письменникiв та ïхнi твори i максимально наближений до авторського, аби зберегти неповторний стиль, особливостi вiдтворюваноï епохи та перiоду, коли твiр писався. Скорочення текстiв не спотворюють сюжетiв, у книзi немає особистих оцiнок збережено суто сюжетний рух, авторськi особливостi мови, стилю, прийомiв. Для цього видання добиралися украïнськi переклади творiв, якщо такi iснують.
Отож для багатьох абiтурiєнтiв ця книга буде справжньою знахiдкою. Не менш цiкавою вона може стати i для студентiв, що готуються до семiнарiв, до майбутньоï професiйноï дiяльностi вчителя, адже може допомЬгги швидко зорiєнтуватись у сюжетних сплетiннях, аби придiлити бiльше уваги дослiдженню характерiв, стилю тощо. Не зайвою ця книга буде й для професiйного вчителя, навантаження якого в сучаснiй школi дедалi зростає, майже не залишаючи часу для систематичного перечитування текстiв, що так необхiдно для пiдготовки доВСТУПуроку. Книга є зручною й для роботи на уроцi, тим бiльше, що, крiм скороченого викладу прозових i драматургiчних творiв, повнiстю вмiщує твори вiршованi. Якщо в читача виникне потреба вивчити вiршi напамять, то ця книга позбавить його вiд зайвих пошукiв текстiв, збереже час.
Напевне, комусь не до вподоби замiна, неминучi нарiкання щодо неможливостi замiни класики переказами. Проте слiд зазначити, що скорочений виклад змiсту нерiдко виконує роль своєрiдноï реклами. Досвiд показав, що часом читання скорочених текстiв часто вiдiгравало позитивну роль: у читача виникало зацiкавлення класичною лiтературою, бажання прочитати твiр повнiстю.
Укладач сподiвається, що широкий загал читачiв, якi скористаються цiєю книгою, оцiнять ïï переваги та вiддадуть належне ïï корисностi.
Примiтка. Перелiк текстiв подано вiдповiдно до програм, укладених такими авторами: Д. С. Наливайко, член-кореспондент НАН Украïни, доктор фiлологiчних наук (науковий редактор); Ю. I. Ков- басенко, кандидат фiлологiчних наук (керiвник авторського колективу); Н. О. Висоцька, В. I. Фесенко, доктори фiлологiчних наук; Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, Н. О. Пiвнюк, кандидат педагогiчних наук; К. Н. Балiна, Г. В. Бiткiвська, Л. В. Ковбасенко, вчи- телi-методисти зарубiжноï лiтератури. Цi програми були створенi на основi чинноï програми iз зарубiжноï лiтератури для 511 класiв 1998 (2003) рокiв. Таким чином, книга придатна для широкого використання.

Вступ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=4899